დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა
საინფორმაციო მასალების, მომზადება (ეტიკეტირება)
ხარისხის საკონსულტაციო ცენტრი

საინფორმაციო მასალების, მომზადება (ეტიკეტირება)