დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა

აისო 9001:2015

ყველა ორგანიზაციას სურს გააუმჯობესოს თავისი ფუნქციონირება, იქნება ეს ბაზრის წილის გაზრდა, ხარჯების შემცირება, რისკის უფრო ეფექტურად მართვა თუ მომხმარებლის კმაყოფილების გაუმჯობესება. ISO 9001 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა (QMS) იძლევა საფუძველს, რომელიც გჭირდებათ, რათა აკონტროლოთ და გააუმჯობესოთ საქმიანობა თქვენ მიერ არჩეულ ნებისმიერ სფეროში. QMS სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია, ISO 9001:2015, ადგენს სტანდარტს არა მხოლოდ ხარისხის მართვის სისტემებისთვის, არამედ ზოგადად მართვის სისტემებისთვის.
ამ სტატიაში ჩვენ განვმარტავთ ISO 9001:2015 დოკუმენტაციის სტრუქტურას +60 ჩამოსატვირთი შაბლონით.
ISO 9001:2015 დოკუმენტაცია
ISO 9001:2015 სტანდარტი მოითხოვს, რომ ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემა შეიცავდეს ამ სტანდარტით მოთხოვნილ დოკუმენტურ ინფორმაციას, ისევე როგორც ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ დოკუმენტურ ინფორმაციას, როგორც აუცილებელია ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურობისთვის. ტერმინი „დოკუმენტირებული ინფორმაცია“ ეხება ინფორმაციას და მის დამხმარე საშუალებას. ეს არის გაიდლაინი, რომელიც უნდა იქნას დაცული სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით ნებისმიერი შეცდომის თავიდან ასაცილებლად და, შესაბამისად, მისი ეფექტური განხორციელების უზრუნველსაყოფად. ISO 9001:2015-ში „დოკუმენტირებული ინფორმაცია“ არის გავრცელებული ტერმინი, რომელიც გამოიყენება როგორც „დოკუმენტებისთვის“, ასევე „ჩანაწერებისთვის“.
ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტირებული ინფორმაცია კლასიფიცირდება როგორც დოკუმენტირებული ინფორმაციის წარმოება და დოკუმენტირებული ინფორმაციის შენარჩუნება. პირველი მოიაზრებს მართვის სისტემის ყველა დოკუმენტს. ასეთი დოკუმენტების მაგალითებია: ხარისხის სახელმძღვანელო, პოლიტიკა, პროცედურები, SOP-ები, გეგმები, გრაფიკული გამოსახულებები/რუქები/სქემები, პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციფიკაციები, ინსტრუქციები და სახელმძღვანელოები, სტანდარტები, ნორმატიული დოკუმენტები და ა.შ. დოკუმენტირებული ინფორმაციის შენარჩუნება ეხება ფორმებს, რეესტრებს და სხვა ჩანაწერებს, რომლებიც ადასტურებს მიღწეულ შედეგებს და სისტემის ეფექტურობას.
ISO 9001: 2015 დოკუმენტაციის სტრუქტურა
ISO 9001: 2015 სტანდარტი არ საჭიროებს რაიმე სპეციფიკურ დოკუმენტაციას ან ბევრ პროცედურას. ის მხოლოდ რამდენიმე დოკუმენტურ ინფორმაციას გვთავაზობს. თუმცა, ეფექტური ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვისა და ISO 9001 სერტიფიცირების მოსაპოვებლად, ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ ოთხსაფეხურიანი დოკუმენტაციის სტრუქტურა:
◾️  ხარისხის სახელმძღვანელო;
◾️  QMS პროცედურები, პროცესის მიდგომა და ა.შ;
◾️  სამუშაო ინსტრუქციები, საოპერაციო პროცედურები, ექსპონატები და ა.შ;
◾️  ფორმები, რეგისტრები, ჩანაწერები.
ხარისხის სახელმძღვანელო
ის ადგენს ხარისხის პოლიტიკას და აღწერს ორგანიზაციის QMS-ს. ის შეიძლება ეხებოდეს ორგანიზაციის ყველა საქმიანობას ან მის შერჩეულ ნაწილს, მაგ. განსაზღვრული მოთხოვნები დამოკიდებული პროდუქტების ან სერვისების ბუნებაზე, პროცესებზე, სახელშეკრულებო მოთხოვნებზე, მარეგულირებელ რეგულაციებზე და ა.შ. ISO 9001 ხარისხის სახელმძღვანელო არის ძირითადი დოკუმენტის ტიპიური ფორმა, რომელიც გამოიყენება QMS-ის შედგენისა და დანერგვისას. მენეჯმენტმა უნდა უზრუნველყოს ადეკვატური აღწერა სისტემური მოთხოვნების შესრულების განზრახვასთან დაკავშირებით, რაც სისტემის დანერგვისა და შენარჩუნების მუდმივი ინდიკატორი იქნება. ზოგიერთმა შეიძლება აურიოს ხარისხის სახელმძღვანელო და ხარისხის გეგმა. ხარისხის სახელმძღვანელო აღწერს ხარისხის მართვის სისტემის მთლიანობას, რომელსაც ახორციელებს კომპანია მისი ყველა პროდუქტის/მომსახურების მიმართ. ხარისხის სახელმძღვანელოში მოცემულია მაკრო დონის დეტალები, თუ როგორ არის სისტემა დანერგილი ISO 9001: 2015 ყველა მოთხოვნითვის.
პროცედურები
ხარისხის პროცედურები არის დოკუმენტაციის სისტემის ბირთვი. ისინი მხარს უჭერენ QMS პროცესების მუშაობას სისტემისადმი ნდობის დასამყარებლად. ხარისხის პროცედურები აღწერს ISO 9001:2015 შესაბამისი პუნქტების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მეთოდებს. ეს დოკუმენტები განკუთვნილია შიდა ან გარე გამოყენებისთვის და დაცული უნდა იყოს შემთხვევითი ზემოქმედებისგან.
სამუშაო ინსტრუქციები და სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები
როგორც კარგი სამუშაო პრაქტიკა, რეკომენდირებულია სამუშაო ინსტრუქციების მომზადება და მათი ხელმისაწვდომობა, მაშინ როცა ასეთი ინსტრუქციის არარსებობა უარყოფითად იმოქმედებს ხარისხზე. პრაქტიკული გაგებით, სამუშაო ინსტრუქცია შეიძლება იყოს დაწერილი, გრაფიკული გამოსახულებები, ფოტოები, კომპიუტერის მენიუს ვარიანტები, დანადგარის მოვლა/ოპერაცია, სამუშაოს წარმოების დოკუმენტაცია და ა.შ. ეს არის პრაქტიკული დოკუმენტები. სამუშაო ინსტრუქციები ეხება საწარმოო ეტაპის საქმიანობას. მათი მიზანია მკაფიოდ მიაწოდონ ოპერატორს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა უნდა გაკეთდეს და რა სტანდარტების შესრულებაა საჭირო. ამიტომ ინსტრუქციებში მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული:
◾️  რა უნდა გაკეთდეს?
◾️  მოქმედებების სწორი თანმიმდევრობა;
◾️  რაიმე განსაკუთრებული, გარემო პირობები, მაგ. ტემპერატურა, ტენიანობა სისუფთავე და ა.შ;
◾️  მითითება სტანდარტებზე/პრაქტიკის კოდექსებზე, რომლებიც დაცული უნდა იყოს.
ხარისხის ჩანაწერები, ფორმები და სხვა დოკუმენტები
ისინი უნდა იყოს დაცული QMS-ში. ეს ყველაფერი არის დამხმარე დოკუმენტები, რომლებსაც კომპანია იყენებს ინფორმაციის ჩასაწერად სხვადასხვა პროცედურებისთვის. ისინი მიეკუთვნებიან დოკუმენტაციის ბოლო და მეოთხე დონეს. ისინი პროცედურაში დაწერილ აქტივობებს უკავშირებენ დეპარტამენტში დაცულ ჩანაწერებს. ამ ტიპის დოკუმენტაცია ემსახურება იმის დემონსტრირებას, რომ QMS მუშაობს ეფექტურად და პროდუქტების ან მომსახურების წარმოება ხდება QMS-ით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
ISO 9001:2015 აუდიტის ჩამონათვალი
ზემოაღნიშნული ISO 9001 დოკუმენტის სტრუქტურის გარდა, ორგანიზაციებმა უნდა მოამზადონ აუდიტის ჩამონათვალი ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნების საფუძველზე. ორგანიზაციული სტრუქტურიდან გამომდინარე, ასევე შეიძლება მომზადდეს დეპარტამენტის მიხედვით აუდიტის ჩამონათვალი. ძირითადად, აუდიტის საკონტროლო სიები არის კითხვარების ნაკრები, რომელიც ეფუძნება ISO 9001:2015 მოთხოვნებს. საკონტროლო სიები ითვლება ძალიან სასარგებლო ინსტრუმენტად QMS დანერგვისა და დანერგილი სისტემის შიდა აუდიტის ეფექტურობისთვის. ის ასევე ძალიან სასარგებლოა ორგანიზაციებისა და აუდიტორებისთვის სასერტიფიკაციო აუდიტის ან ნებისმიერი მესამე მხარის აუდიტის მოსამზადებლად.
მოქნილობა დოკუმენტაციაში
ISO 9001:2015 ორგანიზაციას აძლევს მოქნილობას ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავებაში, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთი ორგანიზაციიდან მეორეში, ორგანიზაციის სხვადასხვა წარმადობისა და საქმიანობის, პროცესების, საქონლისა და სერვისების, პროცესების სირთულისა და მათი ურთიერთქმედების, პერსონალის მომზადებისა და კომპეტენციის მიხედვით. დასკვნა ის არის, რომ ISO 9001:2015 დოკუმენტაციის მოცულობამ უნდა უზრუნველყოს ხარისხის მართვის ეფექტური სისტემა. 
ორი სახის დოკუმენტირებული ინფორმაცია
ზოგადად, დოკუმენტირებული ინფორმაციის ორი ტიპი არსებობს:
◾️ დოკუმენტირებული ინფორმაცია, რომელიც უნდა იწარმოებოდეს და
◾️ დოკუმენტირებული ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს შენახული.
როდესაც დოკუმენტირებული ინფორმაცია უნდა იწარმოებოდეს, ეს ეხება იმას, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს აქტივობა ან პროცესი (ადრე ცნობილი როგორც "დოკუმენტირებული პროცედურა"). ეს არის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს და განახლდეს მუდმივად. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც მხარს უჭერს კომპანიის პროცესებს, ხარისხის პოლიტიკას და ხარისხის მიზნებს.
ეს მოიცავს თავად ხარისხის მართვის სისტემას, რაც, რა თქმა უნდა, მოითხოვს დოკუმენტაციას. თუმცა, ISO 9001:2015 გაძლევთ მოქნილობას თქვენი სისტემის დოკუმენტაციის არჩევისას, როგორც დოკუმენტირებული ინფორმაციის მოცულობის თვალსაზრისით, რომელიც საჭიროა პროცესების ეფექტური დაგეგმვის, ექსპლუატაციისა და კონტროლის დემონსტრირებისთვის და მუდმივი გაუმჯობესების მტკიცებულების უზრუნველსაყოფად. ყოველივე ამის შემდეგ, თუ თქვენ არ გაქვთ რაიმე დოკუმენტი, როგორ აპირებთ აუდიტორს აჩვენოთ თქვენი QMS-ის ეფექტურობა?
როდესაც დოკუმენტირებული ინფორმაცია უნდა იყოს შენახული, ის ეხება იმას, რასაც "რეგისტრაციას" უწოდებენ. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს დაცული, როგორც აქტივობის ან პროცესის შედეგის დადასტურება. (ადრე ცნობილი როგორც "ჩანაწერები"). ეს არის ფაქტობრივი და არ შეიძლება შეიცვალოს.
დოკუმენტირებული ინფორმაციის კონტროლი
უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი ხანია გასულია ის დრო, როდესაც თაროები იკეცებოდა ნაბეჭდი დოკუმენტებით სავსე საქაღალდეების სიმძიმის ქვეშ. ეს არაპრაქტიკულია და ხშირ შემთხვევაში არ არის უსაფრთხო.
ასე რომ, ბუნებრივია, თქვენი დოკუმენტირებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი იქნება არა მხოლოდ დაბეჭდილი (მათ შორის ფოტოები), არამედ შეინახება ციფრულად და ყველა ფორმატში, როგორიცაა ცხრილები, სპეციფიკაციები, პროცედურები, პროცესის დიაგრამები, ვიდეოები და შაბლონები.
ბუნებრივია, დაგჭირდებათ გარკვეული სისტემა თქვენი დოკუმენტირებული ინფორმაციის გასაკონტროლებლად, ISO 9001: 2015 მოითხოვს, რომ გქონდეთ რამე ამის გასააქტიურებლად. დოკუმენტაციის კონტროლი გაძლევთ თქვენი პროცესების გაკონტორლების საშუალებას და სწორედ ეს ძლიერი მმართველობა განაპირობებს შესაბამისობას.
დოკუმენტების კონტროლის საკითხი თავისთავადი სპეციალობაა და როგორ მიუდგებით მას, დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე, განსაკუთრებით თქვენი ორგანიზაციის მოცულობაზე, პროცესების ტიპსა და სირთულეზე.
სავალდებულო დოკუმენტირებული ინფორმაცია საწარმოებლად
1. ხარისხის მართვის სისტემის ფარგლები (4.3)
ფარგლების განცხადება ზუსტად აღწერს თქვენს პროდუქტებს და/ან სერვისებს, მარეგულირებელ მოთხოვნებს, აქტივობებს, დისტანციურ ადგილებსა და ობიექტებს, რომლებიც მხარდაჭერილია და დოკუმენტირებულია თქვენი კომპანიის ხარისხის მართვის სისტემის მიერ.
არსებითად, თქვენი ფარგლები ზუსტად განსაზღვრავს რას აკეთებს თქვენი ბიზნესი.
დარწმუნდით, რომ თქვენი ფარგლების დეტალები სრულად არის დოკუმენტირებული თქვენს QMS-ში. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ მოკლე და მარტივი იყოს. თქვენს კლიენტებს უნდა შეეძლოთ მისი წაკითხვა და მარტივად გაგება.
ჩვეულებრივ, ფარგლები მოიცავს მთელს ორგანიზაციას, მაგრამ არის გამონაკლისები, როდესაც საქმე ეხება კომპანიებს, რომლებსაც არიან მრავალლოკაციურები, როგორიცაა ეროვნული და საერთაშორისო ოფისები. ის ასევე შეიძლება შეიზღუდოს იქ, სადაც ბიზნესს აქვს ორი განსხვავებული მხარე და QMS გამოიყენება მხოლოდ ერთ მათგანზე.
რა ზუსტ ელემენტებს უნდა შეიცავდეს ფარგლები?
◾️ ორგანიზაცია მთლიანად;
◾️ ცენტრალიზებული ორგანოების მიერ შემოთავაზებული მხარდაჭერა;
◾️ პროცესები, ლოკაციის სპეციფიკური ინსტრუქციები და პროცედურები;
◾️ ორგანიზაციის კონკრეტული განყოფილებები;
◾️ ბიზნესის სპეციფიკური ფუნქციები;
◾️ სხვადასხვა ფუნქციები ერთეულთა ჯგუფში.
სფეროს დადგენისას სამი ფაქტორი უნდა გაითვალისწინოთ:
◾️ შესაბამისი მხარეების მოთხოვნები: დირექტორები, ინვესტორები, მომწოდებლები და თანამშრომლები;
◾️ შიდა და გარე საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენს ორგანიზაციაზე;
◾️ პროდუქტები და მომსახურება.
ფარგლები მოიცავს ISO მოთხოვნებს, რომლებიც შეესაბამება ორგანიზაციას. დასაბუთებული უნდა იყოს ის სტანდარტები, რომლებიც არ გამოიყენება. მოკლედ, ის მოიცავს ორგანიზაციის ფიზიკურ მდებარეობას, პროდუქტებსა და სერვისებს და რელევანტურ ინდუსტრიებს.
2. ხარისხის პოლიტიკა (5.2)
ტოპ მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ხარისხის პოლიტიკისა და ხარისხის მიზნების ჩამოყალიბებაზე, განხილვაზე და შენარჩუნებაზე. ხარისხის პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს კორპორატიულ მიზნებსა და ღირებულებებს და შეესაბამებოდეს ორგანიზაციის მიზნებსა და კონტექსტს.
პოლიტიკამ უნდა აჩვენოს მუდმივი გაუმჯობესებისადმი ერთგულება. ხარისხის პოლიტიკა უნდა იყოს მიწოდებული, გაგებული და გამოყენებული მთელს ორგანიზაციაში.
ხარისხის პოლიტიკა ხშირად ცნობილია სხვა სახელებით, როგორიცაა:
◾️ მისია;
◾️ ხედვა;
◾️ სტრატეგიული კონცეფცია;
◾️ წესდება;
◾️ პრინციპების განცხადება.
კარგად დაწერილი ხარისხის პოლიტიკის განცხადება უზრუნველყოფს თქვენი თანამშრომლების მიერ იმის გააზრებას, რომ მათი სამუშაო გავლენას ახდენს პროდუქტის ხარისხზე და ხარისხის კონტროლზე და, შესაბამისად, კომპანიის წარმატებაზე. თანამშრომლებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი ინდივიდუალური წვლილი მნიშვნელოვანია კომპანიის საერთო წარმატებისა და ხარისხისადმი ერთგულებისთვის.
3. ხარისხის მიზნები (6.2)
ხარისხის მიზნები უნდა იყოს გაზომვადი, შეესაბამებოდეს ხარისხის პოლიტიკას და პროდუქტისა და მომსახურების შინაარსს. მათ ხელი უნდა შეუწყონ მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზრდას. ხარისხის მიზნები უნდა იყოს გააზრებული მთელს ორგანიზაციაში და განახლდეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა ცვალებად ბიზნეს საჭიროებებთან. ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს ხარისხის პოლიტიკის მიზნებს. 
მიზანზე ორიენტირებული საფუძველი საშუალებას იძლევა ორგანიზაციის უმაღლეს დონეზე დადგენილი მიზნები გადინდეს QMS-ის მეშვეობით, რათა გასაგები იყოს მთელს ორგანიზაციაში და გავლენა მოახდინონ ფუნქციურ და პირად მიზნებზე. მიზნები შეიძლება ეხებოდეს მთელს ორგანიზაციას, შეიძლება იყოს სპეციფიკური ლოკაციისთვის ან იყოს სპეციფიკური ინდივიდუალური საქმიანობიდან გამომდინარე. მენეჯმენტის პერსონალის შესაბამისმა დონემ(ებ)მა უნდა განსაზღვროს მიზნები და ამოცანები. გახსოვდეთ, რომ ამოცანა არის მიზნების ერთობლიობა, რომლებიც აისახება ხარისხის პოლიტიკაში დადგენილ პრინციპებში. ამოცანებისა და მიზნების მოცულობა და რაოდენობა უნდა იყოს რეალისტური და მიღწევადი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტოპ მენეჯმენტისა და თანამშრომლების წარმატება და მუდმივი ერთგულება შემცირდება.
განიხილეთ ეს ფაქტორები, როდესაც დაიწყებთ თქვენი მიზნების ჩამოყალიბებას:
◾️ სამართლებრივი და შესაბამისობის მოთხოვნები;
◾️ მნიშვნელოვანი ასპექტები (ასპექტები, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან);
◾️ მნიშვნელოვანი საფრთხეები (რისკებთან პირდაპირ დაკავშირებული საშიშროებები);
◾️ ფინანსური, ოპერატიული და ბიზნეს მოთხოვნები;
◾️ დაინტერესებული მხარეების შეხედულებები.
 სამიზნეები რაოდენობრივად უნდა შეფასდეს იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, ხოლო ერთეულებს, რომლებიც გამოიყენება მიზნების რაოდენობრივად შესაფასებლად, მოიხსენიება, როგორც ძირითადი შესრულების ინდიკატორები (KPI). KPI განისაზღვრება, როგორც გამოხატულება, რომელიც გამოიყენება მართვის სისტემის მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად.
ქვემოთ მოცემულია KPI-ების რამდენიმე მაგალითი:
◾️ გამოყენებული ნედლეულის ან ენერგიის რაოდენობა;
◾️ წარმოებული ნარჩენების რაოდენობა;
◾️ ინციდენტების/ავარიების რაოდენობა;
◾️ რეციკლირებული ნარჩენების პროცენტი;
◾️ ინვესტიცია გარემოს დაცვაში.
4. მომწოდებლების შეფასებისა და შერჩევის კრიტერიუმები (8.4)
ISO 9001:2015 მოსთხოვს ორგანიზაციებს, უზრუნველყონ, რომ გარედან მიწოდებული (მოწოდებული/ქვეკონტრაქტირებული) პროცესები, პროდუქტები და მომსახურება შეესაბამება მოთხოვნებს. კონტროლი უნდა იქნას გამოყენებული გარედან მიწოდებულ პროცესებზე, პროდუქტებსა და სერვისებზე, როდესაც:
◾️ პროდუქტები და სერვისები განკუთვნილია ორგანიზაციის საკუთარ პროდუქტებსა და სერვისებში შესაერთებლად;
◾️ ისინი უშუალოდ მიეწოდება კლიენტებს გარე პროვაიდერისგან ორგანიზაციის სახელით;
◾️ პროცესი, ან პროცესის ნაწილი, უზრუნველყოფილია გარე პროვაიდერის მიერ ორგანიზაციის გადაწყვეტილების შედეგად. მაგ: ქვეკონტრაქტი.
ორგანიზაციებს ასევე მოეთხოვებათ განსაზღვრონ და გამოიყენონ კრიტერიუმები გარე პროვაიდერების შეფასების, შერჩევის, მუშაობის მონიტორინგისა და ხელახალი შეფასებისთვის, მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, უზრუნველყონ პროცესები ან პროდუქტები და მომსახურება მოთხოვნების შესაბამისად. ასევე უნდა იყოს შენახული ამ აქტივობების შესახებ დოკუმენტირებული ინფორმაცია და შეფასებებიდან გამომდინარე ნებისმიერი საჭირო ქმედება. მაგ: ჩანაწერები.
სავალდებულო დოკუმენტირებული ინფორმაციის შენახვა:
1- მონიტორინგისა და გაზომვის რესურსები (7.1.5.1)
ინფორმაცია, როგორც შესაბამისობის მტკიცებულება მონიტორინგისა და გაზომვის რესურსებისთვის.
2- კომპეტენცია (7.2)
ინფორმაცია, როგორც კომპეტენციის მტკიცებულება.
3- მოთხოვნების მიმოხილვა (8.2.3)
ინფორმაცია, რომელიც აღწერს პროდუქტებსა და სერვისებთან დაკავშირებული მოთხოვნების განხილვის შედეგებს.
4- დიზაინი და განვითარების დაგეგმვა (8.3.2)
საჭირო ინფორმაცია იმის დასადასტურებლად, რომ დიზაინისა და განვითარების მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია.
5- დიზაინი და განვითარების საშუალებები (8.3.3)
ორგანიზაციამ უნდა შეინახოს დოკუმენტირებული ინფორმაცია დიზაინისა და განვითარების შეტანის შესახებ.
6- დიზაინი და განვითარების კონტროლი (8.3.4)
ამ საქმიანობის შესახებ დოკუმენტირებული ინფორმაცია ინახება.
7- დიზაინი და განვითარება (8.3.5)
ინფორმაცია დიზაინისა და განვითარების პროცესის შედეგად.
8- დიზაინი და განვითარების ცვლილებები (8.3.6)
ინფორმაცია დიზაინისა და განვითარების ცვლილებების შესახებ, განხილვის შედეგები, ცვლილებების ავტორიზაცია და არასასურველი ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად განხორციელებული ქმედებები
9- წარმოებისა და მომსახურების გაწევის კონტროლი (8.5.1)
ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრავს წარმოებული პროდუქციის მახასიათებლებს, მომსახურებას
10- კლიენტების ან გარე პროვაიდერების კუთვნილი ქონება (8.5.3)
როდესაც მომხმარებლის ან გარე პროვაიდერის ქონება იკარგება, დაზიანებულია ან სხვაგვარად აღმოჩნდება, რომ არ არის გამოსაყენებლად ვარგისი, ორგანიზაციამ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ მომხმარებელს ან გარე პროვაიდერს და შეინახოს დოკუმენტირებული ინფორმაცია მომხდარის შესახებ.
11- ცვლილებების კონტროლი (8.5.6)
ინფორმაცია, რომელიც აღწერს ცვლილებების განხილვის შედეგებს, ცვლილებების ავტორიზაციის პირებს და განხილვის შედეგად წარმოშობილ ნებისმიერ აუცილებელ ქმედებას.
12- პროდუქტებისა და სერვისების გამოშვება (8.6)
ინფორმაცია პროდუქტებისა და სერვისების გამოშვების შესახებ, მათ შორის მიღების კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი მტკიცებულება; და მიკვლევადობა გაშვების უფლებამოსილ პირ(ებ)ამდე.
13- შეუსაბამო შედეგების კონტროლი (8.7.2)
ინფორმაცია შეუსაბამობის შესახებ; განხორციელებული ქმედებები; მიღებული დათმობები; ორგანო, რომელიც წყვეტს მოქმედებას შეუსაბამობასთან დაკავშირებით.
14- მონიტორინგი, გაზომვა, ანალიზი და შეფასება - ზოგადი (9.1.1)
მონიტორინგისა და გაზომვის აქტივობების შედეგები.
15- შიდა აუდიტის პროგრამა (პუნქტი 9.2)
ინფორმაცია, როგორც აუდიტის პროგრამის განხორციელების მტკიცებულება.
16- შიდა აუდიტის შედეგები (პუნქტი 9.2)
განხორციელებული აუდიტის პროგრამის შედეგები.
17- მენეჯმენტის მიმოხილვა (9.3.3)
ინფორმაცია, როგორც მენეჯმენტის მიმოხილვის შედეგების მტკიცებულება.
18- მაკორექტირებელი ქმედებების შედეგები (10.1)
ინფორმაცია, როგორც მტკიცებულება შეუსაბამობების ბუნების, განხორციელებული ქმედებებისა და ნებისმიერი მაკორექტირებელი მოქმედების შედეგების შესახებ.
არასავალდებულო დოკუმენტირებული ინფორმაციის მაგალითები შესანახად:
◾️ ორგანიზაციისა და დაინტერესებული მხარეების კონტექსტის განსაზღვრის პროცედურა (4.1 და 4.2 პუნქტები);
◾️ რისკებისა და შესაძლებლობების დაძლევის პროცედურა (პუნქტი 6.1);
◾️ კომპეტენციის, ტრენინგის და ცნობიერების ამაღლების პროცედურა (პუნქტები 7.1.2, 7.2 და 7.3);
◾️ აღჭურვილობის მოვლისა და საზომი აღჭურვილობის პროცედურა (პუნქტი 7.1.5);
◾️ დოკუმენტებისა და ჩანაწერების კონტროლის პროცედურა (პუნქტი 7.5);
◾️ გაყიდვების პროცედურა (პუნქტი 8.2);
◾️ დიზაინისა და განვითარების პროცედურა (პუნქტი 8.3);
◾️ წარმოებისა და მომსახურების მიწოდების პროცედურა (პუნქტი 8.5);
◾️ შეუსაბამობების მართვის პროცედურა და მაკორექტირებელი ქმედებები (პუნქტები 8.7 და 10.2);
◾️ მომხმარებელთა კმაყოფილების მონიტორინგის პროცედურა (პუნქტი 9.1.2);
◾️ შიდა აუდიტის პროცედურა (პუნქტი 9.2).
აისო 9001:2015